top of page

ОБЩИ  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.promoceni.bg 

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между „БРАДЪР ТРЕЙД ЕООД”  с ЕИК 206967208, наричано по-долу за краткост „ПРОДАВАЧ/ДОСТАВЧИК”, и клиентите, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ/ПОЛЗВАТЕЛИ”, на онлайн магазин www.promoceni.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ДЕФИНИЦИИ

Под посочените думи и изрази от настоящите общи условия, следва да се разбира:

Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки чрез използване на интернет страница www.promoceni.bg;

Продавач/Доставчик – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „БРАДЪР ТРЕЙД ЕООД“ , което продава стоки, чрез електронен магазин на интернет страница www.promoceni.bg;

Потребител/Ползвател – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от онлайн магазина и при спазване на настоящите общи условия; 

Профил – регистрация в интернет страницата www.promoceni.bg , създадена от Потребителя с цел закупуване на стоки от електронния магазин;

Производител – реалният производител на стоката в световен мащаб;

Потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и наличен за закупуване чрез електронния магазин;

Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Продавача и Потребителя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)

Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Продавача;

Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;

Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и доставя закупената стока на посочен от Потребителя адрес;

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронния магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БРАДЪР ТРЕЙД“  ЕООД, гр. Перник ул. Средец 1 А, ЕИК: 206967208, ДДС НОМЕР: BG206967208, представлявано от  Виденов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.promoceni.bg , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

    Наименование на Доставчика: „БРАДЪР ТРЕЙД“  ЕООД

 Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр. Перник ул. Средец 1 А

    Данни за кореспонденция: гр. Перник ул. Средец 1 А, e-mail: promoceni_bg@abv.bg , тел: 0896838700

    Вписване в търговския регистър: ЕИК: 206967208, ДДС НОМЕР: BG206967208

    Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "бул. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 9153518, Email: kzld@cpdp.bg,  Уеб сайт: www.cpdp.bg 

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

3. Национална агенция за приходите

ТД на НАП София,

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821, Уеб сайт: www.nap.bg 

4. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч

Телефони: Деловодство: 02/9356 113, Факс: 02 980 73 15

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg , Уеб сайт: www.cpc.bg 

5. Oрган за алтернативно решаване на потребителски спорове:

 Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник 

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, Интернет страница www.kzp.bg;  e-mail: adr.sofia@kzp.bg 

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН e достъпен на адрес в Интернет www.promoceni.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН стоки, включително следното:

- Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;

- Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН;

- Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

- Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН;

- Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.

- Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.promoceni.bg 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН в Интернет.

(4)  Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките. За определени покупки, Доставчикът има възможност да предвиди доставка за своя сметка, по свое усмотрение, което се отразява в поръчката.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако е въведено правилно съответното име и парола за достъп. Доставчикът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да създаде профил и да въведе негова електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп. По желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрацията може да се извърши и посредством негов Fasebook или Google профил. В този случай ПРОДАВАЧЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

(2) Електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОДАВАЧА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Потвърди" и "Потвърждавам поръчката си", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След създаване на профил (акаунт) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения за така създадения профил и въведените лични данни.

(5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. Той своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Не се допуска въвеждане на оскърбителна или противоречаща на морала информация, включително за потребителско име и парола, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично приема, че при нарушаване на това правило, както и при предоставяне на неточна, непълна или фиктивна информация, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже поръчка, както и да ограничи достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН и/или да изтрие профила му.

(6) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е отговорен за поддържане на конфиденциалност на своите потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и за всяко друго нарушаване на сигурността.  ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да отговорност за действията извършени чрез потребителското име и парола на даден ПОТРЕБИТЕЛ, включително за претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ вреди.

(7)  Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от ЕЛЕКТРОНИЯТ  МАГАЗИН са обект на авторски и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, включително употреба или публикуване в други електронни издания и/или Интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от Доставчика.

(8) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от ЕЛЕКТРОННИЯТ  МАГАЗИН, които също са обект на авторски права.

(9) Направената регистрация не обвързва ПОТРЕБИТЕЛЯ с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

(2) При постъпване на заявка за промяна на вписан Основен контактен електронен адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да влезе в профила си, да избере полето за промяна на Основен електронен адрес и да спази предвидените стъпки – въвеждане на стар адрес, въвеждане на нов адрес и потвърждаване на новия адрес, след което получава информационно електронно писмо на новия и стария електронен адрес за извършената промяна.

 (3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да използват ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН за да:

(а) въвеждат или изпращат съдържание, което е заплашващо, дискредитиращо, клеветящо, обидно, противоречащо на морала, добрите нрави или закона;

(б) създава препратки, поддомейни, рекламни материали и други подобни, обвързващи ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с какъвто и да е друг сайт в Интернет, освен ако това не е изрично посочено от ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН като разрешено;

(в) изпраща или разпространява нежелани или непоискани съобщения, компютърни вируси и други подобни;

(г) влияе на работата и функционирането на  ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН или на други сайтове, компютърен или телекомуникационен софтуер или хардуер;

(д) нарушава или затруднява достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН или други сайтове;

(е) събира и/или използва неправомерно лични данни на други ПОТРЕБИТЕЛИ;

(ж) извършва каквито и да е други действия, които противоречат на основната цел на ЕЛЕКТРОННИЯТ  МАГАЗИН, а именно да функционира като електронен магазин.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи достъпа до ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който наруши която и да е от забраните по ал.1 по-горе, да изтрие профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 10. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3)  Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва по електронен път при финализиране на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ и при действието на настоящите общи условия, достъпни на адрес www.promoceni.bg. Спецификите и основните елементи (предмет и цена) на всеки договор за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчка.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт (профил) в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(5)  ДОСТАВЧИКЪТ съхранява в електронен вид данните за сключения договор. За сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин, чрез електронни средства.

(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Електронният магазин и предоставяне на необходимите данни;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки, чрез идентифициране с електронна поща и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Основните характеристики на стоките, предлагани от ПРОДАВАЧА са посочени в профила на всяка стока на www.promoceni.bg .  Предоставената информация не претендира за изчерпателност. 

Цената на стоката е посочена от ПРОДАВАЧА в профила на всяка стока в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Посочената цена включва всички данъци и такси, но не включва разходите за доставка, които са посочени отделно преди извършване на покупката в раздел „Количка” и след избор от потребителя на „метод на плащане” и „метод на доставка”.  Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била посочена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуването, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива.

В случай, че стоката е с намалена цена, съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката – избор на куриер и точен адрес, се осъществява чрез попълване на онлайн формата.  Условията на доставка за отделните стоки са посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(5) Избор за плащане на цената.

Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и условията на доставка се посочват от ДОСТАВЧИКА преди финално потвърждаване на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

При заплащане с наложен платеж инкасирането на цената на сделката се извършва от куриера доставил пратката със стоката или стоките, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да му предостави пълната стойност на доставяната поръчка.

(6) Потвърждение на поръчката;

От този момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в договорни отношения с ДОСТАВЧИКА, касаещи конкретната покупка при настоящите Общи условия. От този момент, възниква и задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заплати поръчаните стоки с наложен платеж на куриера.

ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде финализирана поръчката, като автоматична проверка на въвеждане на имена, телефон, адрес, e-mail. Въпреки това, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни внимателно да въведат и да проверят въведената от тях информация.

 

VI. ДОСТАВКА

 

Чл. 12. ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни, неточни, непълни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 13. (1) Доставките се изпращат с опция ПРЕГЛЕД и ТЕСТ, като заплащането се извършва с наложен платеж на Куриера в брой или с карта. 

(2) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Условията за доставка са публикувани на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН и са неразделна част от настоящите Общи условия.

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която той е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. Когато ПОТРЕИТЕЛЯТ е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14 дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за стоки с нарушен търговски вид;

- в други предвидени в закона случаи.

Върнатата стока трябва да бъде:

- с етикети;

- в добър търговски вид;

- да не е носена, прана, гладена, скъсана;

- да е чиста, без странични и неприятни миризми (като кремове, парфюми, цигарен дим и пот);

В случай на връщане и замяна на поръчката, куриерските услуги са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Връщане на място на пратки лично от клиенти на посоченият адрес не се приемат. Приемаме пратки само и единствено изпратени с Куриер, за който предварително сте се свързали с нас и сте получили потвърждение. 

Чл.16.  Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, включително да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки и други подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността ПОЛЗВАТЕЛЯТ да отвори опаковката на пратката, за да провери Стоката.

Чл. 17.  При упражняване на правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за ДОСТАВКА в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за ПРОДАВАЧА начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

Чл. 18. (1) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ПРОДАВАЧА за решението си да се откаже от договора в 14 дневния срок, съгласно чл. 15 (1) с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща или електронната форма на www.promodrehi.com, като предостави своето име, адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. Препоръчително е ПОЛЗВАТЕЛЯ да изпише номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата. ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес.

(2) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ, следва да върне стоката на ДОСТАВЧИКА на адреса, от който е изпратена стоката: град Перник.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща само преките разходи за връщане на Стоката.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява Стоките до връщането им обратно на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 19. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

 (2) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да забави възстановяването на сумите до получаване обратно на Стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 20. (1) ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок и на цитираното в поръчката място.

Чл. 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да прегледа поръчката в момента на доставката и предаването на стоката и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА. 

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема всички мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който ПРОДАВАЧЪТ обработва личните данни. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е запознал и е съгласен с Политиката за защита на личните данни.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯ е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.promoceni.bg.  Изрично се уговаря, че в процедурата по възстановяване на достъпа на ПОЛЗВАТЕЛЯ до профила му ДОСТАВЧИКЪТ има правата по ал.1.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичане на срока по ал.1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

 

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.

Чл. 25. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес www.promoceni.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.26. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време и без предупреждение да променя продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 27. Договорът на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 28. ДОСТАВЧИКЪТ, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, или продуктите и услугите, независимо дали основанието е поръчка, договор, правонарушение или друго правно основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от ремонт или поправка на стока или информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с това.

Чл.29.  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 30. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.32.  При възникване на спорове, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да потърсят помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG).

 

Чл. 33. За оказване на помощ след продажбата (например при нужда от разяснения за употребата на продукт и други подобни) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ може да се свържат с ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН на тел. +359896705581.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ от 18.05.2023 г.

bottom of page